Al Barsha Pond Park

Al Barsha Pond Park - 26. May 2017